HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,226,701 lượt truy cập
 • Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
 • Qua 10 năm thực hiện Quy định số 164, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
 • Công đoàn Hậu Giang ngày càng lớn mạnh, chăm lo tốt đời sống công đoàn viên
 • 05:41, 27/02/2023
 • Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Rõ nhất là đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động được phát huy rõ nét.
 • Tạo chuyển biến mới từ Nghị quyết phát triển nông nghiệp gắn với du lịch
 • 05:33, 09/02/2023
 • Để vực dậy thế mạnh nông nghiệp và phát huy tiềm năng về du lịch, năm 2022 huyện Phụng Hiệp đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Năm 2023 này được coi là năm bản lề để cụ thể hóa những mục tiêu của nghị quyết thành mô hình thực tế.
 • Giúp nông dân phát triển
 • 18:51, 14/09/2022
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 08), đến nay, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều cơ bản đạt theo kế hoạch, hoạt động các cấp hội nông dân có nhiều đổi mới...
 • Đổi mới trong công tác luân chuyển cán bộ
 • 07:24, 17/06/2022
 • Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ, trên cơ sở đó, Tỉnh ủy cũng ban hành Quy định số 1119 về công tác luân chuyển cán bộ,