HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,287,836 lượt truy cập
  • Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước
  • 08:43, 03/12/2018
  • Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong tổ chức mình...
  • Quan tâm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính
  • 07:20, 30/11/2018
  • Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh được chú trọng triển khai thực hiện. Kết quả xử lý VPHC đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.
  • Quy định về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu
  • 07:50, 29/11/2018
  • Lấy phiếu tín nhiệm là việc HĐND thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.