• Dân vận tạo tiền đề cho phát triển
  • 08:19, 04/12/2018
  • Thật vậy, để hình thành một con đường giao thông nông thôn không thể thiếu công tác vận động quần chúng nhằm giải phóng mặt bằng, hiến đất, đóng góp tiền của thực hiện;
  • Thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết
  • 08:17, 04/12/2018
  • Với sự đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện có chiều sâu nên đến thời điểm này, huyện Châu Thành đã cơ bản hoàn thành 16/16 chỉ tiêu nghị quyết năm 2018 đã đề ra.
  • Đồng hành cùng sự phát triển kinh tế nông nghiệp
  • 08:40, 03/12/2018
  • Thông qua các phong trào cũng như chương trình hỗ trợ hội viên mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2018, Hội Nông dân thành phố Vị Thanh đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp chung của địa phương.