• Công trình biên soạn tâm huyết
  • 09:51, 28/05/2020
  • Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành giai đoạn 1975-2015 là công trình biên soạn tâm huyết, được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lão thành,
  • Thành công từ đại hội đảng cấp cơ sở
  • 07:51, 25/05/2020
  • Đến nay, tất cả 58 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Châu Thành A đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng cũng như chương trình, thời gian quy định của trên.