HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
51,738,828 lượt truy cập
 • Hoàn thành tốt chỉ tiêu số 17
 • 07:18, 20/09/2017
 • ​​​​​​​Đến nay, Thành ủy Vị Thanh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu số 17 mà Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy đề ra.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động hội cựu chiến binh
 • 08:18, 19/09/2017
 • Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh luôn xem việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố hội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 • Khi cán bộ trọng dân, tiến bộ là tất yếu !
 • 18:25, 18/09/2017
 • Bác Hồ từng nhắc nhở những người đại diện cho dân phải nhận thức đúng vị trí, trách nhiệm công bộc của mình trong thực hiện chức trách được dân ủy nhiệm, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng “lạm quyền”, “đứng trên dân”, “ức hiếp dân”. Ở Hậu Giang, qua từng năm kiến thiết, sức dân được khai thác, trân trọng; lòng dân được củng cố, nhiều buổi tâm tình giữa cán bộ với dân diễn ra. Qua đó, chữ “tín” trong dân của người lãnh đạo được vun bồi thêm và chữ “trọng” của dân với cán bộ thêm được củng cố.
 • Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới
 • 08:15, 05/09/2017
 • Trong nhiệm kỳ 2017-2020, mỗi chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị mình. Bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, các chi bộ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
 • Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và đoàn thể
 • 08:11, 30/08/2017
 • Xuất phát từ thực tiễn của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cùng với việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển hiện nay.