HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,384,783 lượt truy cập
 • Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
 • 09:14, 18/01/2019
 • Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 71/2018/QH14 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và việc sử dụng nguồn dự phòng chung; đồng thời quy định nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn dự phòng chung nguồn ngân sách Trung ương còn lại và vốn nước ngoài tăng thêm.
 • Nhiều hoạt động giám sát năm 2019
 • 08:34, 28/12/2018
 • Theo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành nhiều hoạt động giám sát liên quan các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 • Những kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ 6
 • 07:44, 14/12/2018
 • Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế...
 • NGHỊ QUYẾT
 • 07:30, 30/11/2018
 • Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • NGHỊ QUYẾT
 • 08:31, 23/11/2018
 • Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • NGHỊ QUYẾT
 • 08:13, 16/11/2018
 • Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018