HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
84,126,321 lượt truy cập

Tiếp tục củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm

14/09/2018 | 09:06 GMT+7

(HG) - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng các nội dung liên quan.

Theo đó, đơn vị này cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn sâu rộng trong Nhân dân. Chủ trì triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, nhất là các trường hợp có yếu tố nước ngoài. Thường xuyên rà soát, nắm bắt những quy định bất cập, không phù hợp liên quan đến công tác này để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

UBND cũng giao lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có trách nhiệm giúp Trưởng ban Chỉ đạo phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới…

K.L

Viết bình luận mới