Nội dung hương ước phải phù hợp với phong tục tập quán và pháp luật

13/10/2017 | 08:15 GMT+7

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra việc xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh... Xung quanh vấn đề này, phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Đồng Việt Phương (ảnh), Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Thưa ông, qua các buổi kiểm tra, ông đánh giá thế nào về việc xây dựng hương ước, quy ước của các đơn vị trên địa bàn tỉnh ?

- Qua kiểm tra các đơn vị thể hiện, quy trình xây dựng hương ước, quy ước từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến thông qua, phê duyệt và sửa đổi, bổ sung được thực hiện một cách dân chủ, công khai, đúng với quy định. Cụ thể, các dự thảo hương ước, quy ước được gửi cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã lấy ý kiến đóng góp và gửi cho chủ tịch UBND phê duyệt. Tuy vậy, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và thực hiện quy ước như: Một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm nên trong quá trình chỉ đạo còn lúng túng, dẫn đến tình trạng làm chiếu lệ, hình thức và sao chép, có chỗ chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; một số hương ước, quy ước chưa đảm bảo về thủ tục thông qua, phê duyệt hương ước, quy ước. Theo quy định thì hương ước, quy ước phải được chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt nhưng vẫn còn đơn vị không ra quyết định mà phê duyệt luôn trong quy ước.

Qua đợt kiểm tra thực tế, ông nhận thấy quy ước có sát với dân, nội dung có trái quy định pháp luật, đạo đức xã hội không; việc triển khai có đồng bộ ?

- Nhìn chung, các quy ước cơ bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại ấp, khu vực. Các hương ước, quy ước sau khi được phê duyệt đều được tuyên truyền thông qua các hình thức họp dân, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa ấp, khu vực để thuận tiện cho người dân theo dõi, thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hương ước, quy ước sơ sài, thiếu cụ thể, chưa thể hiện được những nét đặc thù của từng ấp; công tác kiểm tra thực hiện hương ước chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền hương ước chưa thật sự sâu rộng trong dân; chất lượng thực hiện hương ước có nơi còn nhiều hạn chế nên vẫn có hộ gia đình vi phạm hương ước…

Để khắc phục những hạn chế của các đơn vị trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, thời gian tới cần những biện pháp gì, thưa ông ?

- Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới cần làm tốt một số việc như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng các hương ước, quy ước nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động này.

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo việc xây dựng mới; đồng thời rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế những nội dung hương ước, quy ước không phù hợp. Xây dựng các hương ước phải có nội dung cụ thể, phù hợp với phong tục tập quán và pháp luật; đảm bảo về trình tự, thủ tục soạn thảo, thông qua, phê quyệt; đảm bảo sau khi hương ước, quy ước được phê duyệt phải được niêm yết, phổ biến và tổ chức kiểm điểm thực hiện hương ước. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc xây dựng các hương ước, quy ước.

Các ngành, các cấp nhất là ngành tư pháp, văn hóa cần tham mưu cho UBND cùng cấp phối hợp với UBMTTQ Việt Nam các cấp thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn công tác xây dựng hương ước, quy ước ở các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh. 

Xin cảm ơn ông !

PHI YẾN thực hiện

Viết bình luận mới