Huyện Châu Thành A: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm

08/09/2017 | 09:38 GMT+7

(HG) - UBND huyện Châu Thành A vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

Với mục đích tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật, nhằm xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, nền nếp và thân thiện; kịp thời làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, trước mắt kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, không để tội phạm lộng hành, duy trì đảm bảo trật tự, an toàn xã hội...

Để đạt các mục đích trên, UBND huyện Châu Thành A đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm. Nắm chắc diễn biến, thống kê chính xác về tình hình tội phạm; tiếp tục hoàn thiện, đổi mới công tác thông tin, thống kê tội phạm; xây dựng, bổ sung hệ thống thống kê công tác xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nhất là kiến thức về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo quy định. Coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, nghiên cứu, đề xuất đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm vào các trường…

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới