HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,974,554 lượt truy cập

Nội dung thông tin, truyền thông phổ quát và đặc thù của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2018

14/03/2018 | 07:35 GMT+7

(HG) - Theo chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, thì việc thông tin, truyền thông phổ quát sẽ gồm các nội dung tạo sự đồng thuận xã hội, ủng hộ, chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, vì sự phát triển bền vững của chính sách. Còn nội dung thông tin, truyền thông đặc thù sẽ có: Nhóm tham gia BHXH bắt buộc (tập trung vào người sử dụng lao động và người lao động trong khối doanh nghiệp); phát triển BHXH tự nguyện; thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; phát triển BHYT hộ gia đình; BHYT học sinh, sinh viên; xây dựng, phát triển Quỹ BHXH; xây dựng, phát triển Quỹ BHYT. Chương trình nhằm mục đích giúp cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân thấm nhuần những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhằm tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vì mục tiêu thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội cho mọi công dân theo quy định tại Điều 34 Hiến pháp 2013; làm thay đổi sâu sắc nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân về tính ưu việt, bản chất nhân văn, xã hội chủ nghĩa của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Từ đó, thay đổi hành vi, không chỉ chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT để được hưởng quyền lợi mà còn tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi Quỹ BHXH, Quỹ BHYT; Thay đổi căn bản nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành BHXH đối với công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 của toàn ngành, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020, trong đó đặc biệt chú trọng tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Viết bình luận mới